Biologický činitel

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Odst. 1: Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat: a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v OOPP do prostor mimo vymezené pracoviště, b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, c) poskytnutí OOPP, d) ukládání OOPP na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných OOPP nebo jejich výměnu před dalším použitím, e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, f) odstraňování OOPP, které mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, vyčištěním nebo zničením se OOPP ukládají odděleně od civilního oděvu, g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4, h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci exponován, i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem. Odst. 5: Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie, se zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu. (§ 38 odst. 1 a 5 NV č. 361/2007 Sb.)