Cesta na stravování na pracovní cestě - cesta do restaurace, úraz zaměstnance po vystoupení ze služebního vozidla při cestě do restaurace

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Soudní praxe vycházela z názoru, že z úkonů potřebných k výkonu práce a úkonů během práce obvyklých nebo nutných před počátkem práce nebo po jejím skončení „je vyňato stravování, nikoliv také cesta ke stravování“, aniž vysvětluje, zda má na mysli cestu ke stravování v areálu zaměstnavatele, anebo mimo něj. Právní úprava obsažená v ustanovení § 25 odst. 3 nařízení vlády č. 108/1994 Sb. (§ 274 odst. 1 ZP) výše uvedený nedostatek odstranila. Za pracovní úraz umožňuje považovat poškození zdraví, které zaměstnanec utrpěl cestou ke stravování, jen jestliže tato cesta byla konána v objektu zaměstnavatele. Východiskem úvah zde může být okolnost, že odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem – jde-li o rozsah úkonů potřebných k výkonu práce, úkonů během práce obvyklých nebo nutných před počátkem práce nebo po jejím skončení – má své místo jen v případech, kdy zaměstnavatel může mít možnost vlastními opatřeními ovlivnit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kdy je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005). Protože toto působení preventivní povahy není zpravidla možné mimo areál zaměstnavatele, nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby [obdobně, jako je tomu v případě cesty do zaměstnání a zpět – srov. § 190 odst. 2 ZP1965 (§ 380 odst. 3 ZP)] odpovídal za úraz, k němuž dojde mimo sféru jeho působnosti na přístupové cestě před vchodem do restaurace umístěné mimo objekt zaměstnavatele. Ve prospěch opačného názoru nelze důvodně namítat, že cesta zaměstnance ze služebního vozu ke stravování do restaurace je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, neboť se jedná o „úkony potřebné k výkonu práce, úkony obvyklé k výkonu práce“, neboť tyto argumenty nemění nic na skutečnosti, že k úrazu došlo na cestě ke stravování mimo objekt zaměstnavatele, podle usnesení NS ze dne 5. dubna 2007, sp. zn. 21 Cdo 1487/2006.